Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Vážené kolegyně, kolegové,

 

dle jednání Komory odborného vzdělávání konané dne 6. března 2019 v Hradci Králové, chceme celou členskou základnu  informovat o Memorandum ke kvalitě a budoucnosti středního školství.
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z.s.
nesouhlasí s tímto memorandem a povede jednání ve prospěch soukromých škol a problematiku otevře i na jednání PT RHSD na MŠMT.
 
 
 
 
 
Memorandum ke kvalitě a budoucnosti středního školství


S uvědoměním nezbytnosti zvýšení úrovně vzdělávání v rámci středního školství a snahy nabídnout dětem, žákům a studentům jakož i nastávajícím generacím nejkvalitnější výuku a vzdělání, coby předpoklad perspektivního individuálního uplatnění na trhu práce a současně rozvoje naší ekonomiky a dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti státu jako celku, deklarujeme následující společné cíle pro rozvoj středního školství:

 1. Zvýšit pravomoci krajů jako zřizovatelů škol zejména pak
  1. Aktivně podpořit sněmovní tisk 309 týkající se možnosti dojednávat s řediteli krajských škol otevírané kapacity,
  2. Nastavovat kapacity otevíraných tříd středních škol podle regionálních predikcí potřeb trhu práce (2020+, v návaznosti na dokončení projektu KOMPAS).
  3. Prosadit do Dlouhodobého záměru školství 2020, případně do revize zákon o soukromých školách, aby MŠMT povolovalo nové kapacity soukromých škol pouze, bude-li dotčený kraj souhlasit.
  4. v rámci přijímacího řízení na střední školy nastavit 2. kolo přijímacího řízení na 2 přihlášky také s jednotným přijímacím řízením
 2. Rozvíjet kariérové poradenství zejména pak
  1. Ukotvit v rámci novely zákona o pedagogických pracovnících samostatnou funkční pozici kariérového poradce a možnosti stáží učitelů v praxi.
  2. Zavést testování studijních předpokladů žáků základních škol v rámci kariérového poradenství a zajistit tak žákům i rodičům zpětnou vazbu ohledně nejvhodnější volby oboru.
  3. Zavést testování a hodnocení výsledků studia v 5. a 9. třídě základních škol, které prokáže, jakou úroveň znalostí v hlavních předmětech má každý jednotlivý žák.
  4. Zveřejňovat žebříčky úspěšnosti škol u maturit pro lepší orientaci žáků a jejich rodin.
 3. Podpořit rozvoj polytechnického vzdělávání zejména pak
  1. Rozšířit pilotáž duálního vzdělávání z Moravskoslezského kraje do dalších krajů 2019-2021,
  2. Připravit společně věcný záměr polytechnického/duálního vzdělávání
  3. Podpořit kvalitní výuku matematiky prostřednictvím přípravy a realizace kampaně "2020 - rok na podporu matematiky".Jako signatáři tohoto memoranda vyjadřujeme vůli vzájemně spolupracovat v oblastech vymezených tímto memorandem a připojujeme pod něj podpis jako projev svobodné a vážné vůle koordinovat přístup v této oblasti a jednotně prosazovat společné zájmy.

 

 

V Praze dne 5. března 2019

  

Jana Mračková Vildumetzová

poslankyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
předsedkyně Asociace krajů ČR

 
Milena Jabůrková

viceprezidentka
Svazu průmyslu a dopravy ČR


Vladimír Dlouhý


prezident
Hospodářské komory ČR


František Dobšík

předseda 
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství