Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Aktuality

Jednání Valné hromady Sdružení se uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v Aule Střední umělecké školy grafické v Jihlavě (http://susg.cz/kontakty/22-mapa.html).

Připomínáme, že se jedná o valnou hromadu volební - budou voleni členové Rady Sdružení na další 4 roky (na návrh jednotlivých komor).

Program a upřesňující informace budou všem členům rozeslány nejpozději do konce října 2018.

Zajímá Vás, proč zřizovatelé soukromých škol ke zřízení "své" školy přistoupili?

Jak je to se "školným" vybíraným těmito školami - jaká je jeho výše a k úhradě jakých výdajů slouží?

Jak tyto školy odměňují své zaměstnance?

V jakých prostorách vykonávají svou činnost?

Jaké problémy tyto školy v současné době řeší?

Nahlédněte do analytického materiálu, který připravilo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska na základě výsledků dotazníkového šetření realizovaného mezi členy Sdružení v únoru 2018.

Jedná se o stručný materiál určený pro odbornou i laickou veřejnost, v němž jsme se pokusili na základě faktů reagovat a vyvrátit některé z mýtů týkajících se soukromého školství.

 

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska se vyjádřilo pro sever vzdelavacisluzby.cz k aktuálním tématům týkajícím se české vzdělávací soustavy - zápisy nových škol a oborů vzdělání do školského rejstříku či reformě financování veřejného školství.

Rozhovor naleznete zde.

Vyhlašujeme další ročník úspěšné soutěže Mladý řemeslník roku!

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska pokračuje v tradici organizace soutěže pro nejlepší žáky středních odborných škol a středních odborných učilišť, které jsou členy tohoto sdružení.

Slavnostní předávání ocenění se uskuteční v úterý 9. října 2018 v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky, pod záštitou paní Miluše Horské, první místopředsedkyně Senátu.

Celé znění vyhlášení soutěže naleznete zde.

 

 

 Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska v souladu se svým dlouhodobým postojem vyslovilo podporu návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 61).

Cílem tohoto návrhu zákona je

-          zrušení povinného předškolního vzdělávání v podobě obsažené v § 34 a 34b školského zákona, a

-          zrušení snížení věkové hranice pro právo na přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání ve „spádové“ mateřské škole na dva roky věku dítěte a s tím spojené povinnosti obcí vytvořit tomu odpovídající kapacity v mateřských školách (s účinností od 1. 9. 2020).

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska opakovaně upozorňuje na to, že institut povinného předškolního vzdělávání v podobě účinné od 1. 9. 2017 (s možností individuálního vzdělávání dítěte v zásadě bez jakýchkoliv pravidel a omezení, bez odpovídající metodické podpory mateřských škol v rámci jednorázového ověření úrovně dosahovaných kompetencí dítěte apod.) nemůže naplnit deklarovaný účel a znamená pouze další administrativní a personální zátěž na úrovni mateřských škol, resp. obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Druhá výše uvedená změna pak byla provedena až v průběhu projednávání návrhu zákona č. 178/2016 Sb. v Poslanecké sněmovně formou pozměňovacího návrhu bez kvalifikované analýzy jejího dopadu do praxe (z pohledu obcí jako majoritních zřizovatelů mateřských škol, z pohledu mateřských škol samotných i z pohledu rodin a jejich potřeb).

Stanovisko je k dispozici zde.